Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC

Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10103/BTC-TCT
V/v Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp thông tin tín dụng của CIC.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2843/NHNN-TCKT ngày 25/4/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có vướng mắc về việc xác định nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 3/6/2008 quy định:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế GTGT, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này”.

Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về thuế GTGT:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) là đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao (thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân tích, dự báo thông tin tín dụng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng nhà nước) bằng nguồn ngân sách cấp (không ký hợp đồng kinh tế) thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp CIC ký hợp đồng cung cấp thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác thì dịch vụ cung cấp thông tin này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính trả lời để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn