Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Thuế nhập khẩu cho xe ô tô cũ mua thanh lý của Đại sứ quán Triều Tiên

Thuế nhập khẩu cho xe ô tô cũ mua thanh lý của Đại sứ quán Triều Tiên

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9912/BTC-CST
V/v miễn thuế nhập khẩu cho xe ô tô cũ mua thanh lý của Đại sứ quán Triều Tiên

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Công ty TNHH Quảng cáo Ngọc Hà

Bộ Tài chính nhận được công văn số 39/CV 2013 ngày 11/6/2013 của Công ty TNHH Quảng cáo Ngọc Hà đề nghị xem xét miễn thuế nhập khẩu cho xe ô tô cũ mua thanh lý của Đại sứ quán Triều Tiên. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc thực hiện ưu đãi thuế hiện nay được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về thuế hiện hành. Theo quy định của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, ưu đãi thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định theo dự án đầu tư vào lĩnh vực nêu tại phụ lục I, phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP hoặc theo địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đối chiếu với lĩnh vực ưu đãi quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP nêu trên thì "cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh" không thuộc lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Đối chiếu danh mục địa bàn ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 24/2008/NĐ-CP nêu trên thì công ty có trụ sở tại Hà Nội không thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi.

Theo đó, Bộ Tài chính không có cơ sở để giải quyết miễn thuế nhập khẩu xe ô tô như kiến nghị của Công ty.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH Quảng cáo Ngọc Hà được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy