Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ

Thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/TCT-TNCN
V/v Chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hợp đồng dịch vụ

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 8568/CT-HTr ngày 29/03/2013 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ thù lao dịch vụ của ông Trần Văn Khánh (Ông Khánh) trong năm 2011, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009, Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 và Thông tư số 12/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 hướng dẫn:

"Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Ông Khánh là cá nhân có ký hợp đồng lao động dài hạn với Công ty Cơ khí 117, đồng thời trong năm 2011 Ông có ký hợp đồng dịch vụ (làm ngoài giờ hành chính) với chính Công ty này thì thu nhập hợp đồng dịch vụ thuộc diện khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% (nếu có MST) hoặc 20% (nếu không có MST), không cộng vào thu nhập từ tiền lương tiền công trong tháng để tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần. Cuối năm Ông Khánh có thể ủy quyền quyết toán thuế năm 2011 tại Công ty Cơ khí 117 nếu thuộc diện quyết toán theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK-KTT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TCNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn