Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Khấu trừ và hoàn thuế GTGT

Khấu trừ và hoàn thuế GTGT

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/TCT-CS
V/v khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 2189/CT-KTT ngày 15/11/2012 về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Vàng Bình Định-Newzealand (Công ty BNG) liên quan đến công văn số 2214/CT-KTT và công văn số 316/CT-KTT của Cục Thuế tỉnh Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính, điểm 1.3 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 14, Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế Giá trị gia tăng hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế;

Tại Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC, điểm 2 Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên và Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT quy định về hoàn thuế GTGT;

Tại Điều 41 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế quy định về thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng.

Theo báo cáo và hồ sơ gửi kèm của Cục Thuế tỉnh Bình Định thì Công ty BNG là cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đề nghị được hoàn thuế trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế GTGT đầu ra; Công ty BNG đang trong giai đoạn thực hiện khảo sát thăm dò trong khu vực được cấp phép, sau đó mới thực hiện các thủ tục tiếp theo để được phê duyệt khai thác dự án. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ không có thông tin về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty BNG (chưa rõ hàng hóa, dịch vụ bán ra có thuộc diện chịu thuế GTGT hay không chịu thuế GTGT); không rõ đây là hoạt động đầu tư hay là chi phí của hoạt động thăm dò, tìm kiếm; không rõ thuế GTGT đầu vào là của tài sản cố định.

Vì vậy, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ theo hướng dẫn tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và tình hình thực tế của Công ty BNG để có cơ sở xem xét đề nghị hoàn thuế của Công ty BNG.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC, KK&KTT - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ