Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Xử phạt trốn thuế, gian lận thuế

Xử phạt trốn thuế, gian lận thuế

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2410/TCT-CS
V/v xử phạt trốn thuế, gian lận thuế về tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời Công văn số 10276/CT-PC ngày 28/12/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về xử phạt trốn thuế, gian lận thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế thống nhất với nội dung hướng dẫn tại Công văn số 471/CT-QLĐ ngày 25/01/2013 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý hành vi vi phạm việc kê khai tiền sử dụng đất để hướng dẫn Chi cục Thuế quận 12 thực hiện xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế đối với hộ gia đình, cá nhân cố ý khai sai hồ sơ tính tiền sử dụng đất phải nộp và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS (02).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ