Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2401/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách về thuế bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự.
(Địa chỉ: số 389 phố Đội Cấn - quận Ba Đình, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 13/CV-VPLS ngày 4/7/2013 của Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự về tháo gỡ vướng mắc thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC ngày 18/3/2013, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị thu thuế bảo vệ môi trường theo tỷ lệ % hàm lượng nhựa LDPE có trong thành phẩm

Về vấn đề này Tổng cục Thuế đã có công văn số 4587/TCT-CS ngày 20/12/2012 về việc giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường trả lời Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự. Đề nghị Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự nghiên cứu công văn số 4587/TCT-CS nêu trên để thực hiện theo quy định.

2. Về hoàn Thuế bảo vệ môi trường theo Thông tư số 30/2013/TT-BTC

Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã có công văn số 1507/CT-KTNB ngày 31/5/2013 về việc xử lý đối với hàng hóa là túi ni lông trốn nộp thuế bảo vệ môi trường trả lời Văn phòng luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự, nội dung hướng dẫn của Cục Thuế tỉnh Hưng Yên tại công văn số 1507/CT-KTNB ngày 31/5/2013 là đúng theo quy định của pháp luật. Theo đó, đề nghị Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự nghiên cứu công văn số 1507/CT-KTNB nêu trên để thực hiện theo quy định. Trường hợp Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự chưa thỏa mãn đề nghị Văn phòng thực hiện theo quy định về khiếu nại đối với Quyết định của Chi cục Thuế huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng Luật sư Đỗ Trung Kiên và cộng sự được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Hưng Yên;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ