Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

Tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2396/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 97/KĐI-LĐTBXH ngày 4/7/2013 và công văn số 62/KĐI-LĐTBXH ngày 22/4/2013 của Trung tâm Kiểm định Ktat Khu vực I (Trung tâm) về việc tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 29/4/2008, Bộ Tài chính đã có công văn số 6170/BTC-TCT về việc thuế GTGT, thuế TNDN và việc sử dụng hóa đơn lẻ đối với tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã quy định cụ thể đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TNDN sau khi đã thực hiện ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN (nếu có) mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Căn cứ Luật thuế TNDN và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Thành phố Hà Nội căn cứ quy định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế liên quan hướng dẫn Trung tâm thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I (Địa chỉ: Số 2 Ngô Thị Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường