Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Đăng ký danh mục hàng hóa NK miễn thuế

Đăng ký danh mục hàng hóa NK miễn thuế

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9794/BTC-TCHQ
V/v vướng mắc về đối tượng đăng ký danh mục hàng hóa NK miễn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan Điện Biên.

Trả lời công văn số 542/HQĐB-NV ngày 28/6/2013 của Cục Hải quan Điện Biên báo cáo vướng mắc về đối tượng thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 thì ‘‘Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án, chủ cơ sở đóng tàu,...) là người đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế”.

Do đó Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phục vụ dự án thủy điện Lai Châu phải do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện đăng ký với cơ quan Hải quan.

- Căn cứ Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đăng ký với cơ quan Hải quan, Ban quản lý dự án thủy điện Sơn La làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan để nhập khẩu hàng hóa. Khi đăng ký tờ khai, ngoài giấy tờ phải có trong bộ hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 11, Điều 102 Thông tư 194/2010/TT-BTC, Ban quản lý dự án phải nộp thêm 01 bản giấy chứng nhận ủy quyền bản chính hoặc bản sao y của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Giấy ủy quyền phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên được ủy quyền. Tên và mã số thuế của người nhập khẩu ghi trên tờ khai là tên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tên và mã số thuế của Ban quản lý thủy điện Sơn La được ghi vào ô “người ủy thác” và con dấu đóng trên tờ khai hải quan là con dấu của Ban quản lý thủy điện Sơn La.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục Hải quan Điện Biên được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Vụ CST, Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, TCHQ(46).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường