Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Thuế xuất khẩu dăm gỗ

Thuế xuất khẩu dăm gỗ

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9786/BTC-CST
V/v thuế xuất khẩu dăm gỗ

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Bộ Công Thương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1796/BCT-XNK ngày 04/03/2013 của Bộ Công Thương về đề nghị tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 0% lên 5%. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Sau khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa xuất khẩu dăm gỗ với người trồng rừng và xuất khẩu dăm gỗ với nhập khẩu bột giấy, tình hình xuất khẩu, nhập khẩu dăm gỗ, bột giấy trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 5123/BTC-CST ngày 25/4/2013 trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan về dự kiến thu thuế xuất khẩu đối với dăm gỗ như kiến nghị của Bộ Công Thương nêu trên.

Qua tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị, thì còn có ý kiến khác nhau về vấn đề này. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tạm thời chưa thu thuế xuất khẩu đối với dăm gỗ trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Tài chính có ý kiến để Bộ Công Thương được biết, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Hiệp hội Gỗ VN;
- Hiệp hội Bột giấy và giấy VN;
- TCHQ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn