Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Hoá đơn chứng từ

Hoá đơn chứng từ

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4490/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH quốc tế DGL Việt Nam
Đ/chỉ: 169/3 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Phong, Quận 7
Mã số thuế: 0310784146

Trả lời văn thư số 130601-DGL ngày 21/6/2013 của Công ty về hoá đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

“Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Trường hợp Công ty theo trình bày bán hàng hoá cho người mua là các cơ sở kinh doanh (các đại lý, cửa hàng), hàng hoá đã được giao và Công ty đã lập hoá đơn theo quy định thì khi hàng hoá bị trả lại người mua hàng phải lập hoá đơn xuất trả hàng theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT2;
- P.PC;
- Web CT
- Lưu (TTHT, HC).
1454-184674/13 KL

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga