Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Văn bản thuế » Hoá đơn chứng từ nhận tiền hỗ trợ

Hoá đơn chứng từ nhận tiền hỗ trợ

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Văn bản thuế]

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4459/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn chứng từ nhận tiền hỗ trợ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Cơ Khí chính xác UWC
Địa chỉ: Số 16, đường số 15, KP4, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức
Mã số thuế: 0309920813

Trả lời văn thư ngày 02/7/2013 của Công ty về hoá đơn chứng từ nhận tiền hỗ trợ chi phí di dời, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế Giá trị gia tăng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013):

“3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Chương I như sau:

Các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ thì cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn như đối với bán hàng hoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng thuê một phần mặt bằng của Công ty CP Cơ Khí Thủ Đức để làm nhà xưởng với thời hạn thuê là 03 năm, tại khoản 9.2 Điều 9 hợp đồng có quy định: “Trường hợp một trong các Bên chấm dứt Hợp Đồng này trước khi hết hạn với lý do không thuộc Điều 9.1, Bên vi phạm phải bồi thường cho bên kia khoản thiệt hại là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) như là hệ quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này” và thực tế do Công ty CP Cơ Khí Thủ Đức gặp khó khăn nên lấy lại mặt bằng trước thời hạn và đã đồng ý hỗ trợ cho Công ty số tiền là 60.000.000 đồng để di dời thì khi nhận khoản tiền này, Công ty lập chứng từ thu theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.Kiểm tra 2;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
- Web CT
1467-185643/2013/ tta

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga