Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Văn bản thuế » Về việc lập hóa đơn tự in

Về việc lập hóa đơn tự in

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Văn bản thuế]

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn tự in

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Johnson và Johnson (Việt Nam)
Đ/chỉ : 448A Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, TP.HCM
Mã số thuế: 0310671135

Trả lời văn thư số JJVNFIN/2013/07/001 ngày 03/7/2013 của Công ty về việc lập hóa đơn tự in, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013):

“ Nguyên tắc lập hoá đơn

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ”.

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/07/2013 trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn tự in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì phải gạch chéo bằng bút mực theo hướng dẫn trên.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- P. KT số 2;
- Web Cục thuế;
- Lưu: HC, TTHT.
1501-186722/2013 tta

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga