Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2383/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Đà Nẵng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3559/CT-TTHT ngày 16/11/2012 của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng về vướng mắc kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu do cơ quan Hải quan ấn định truy thu thuế nhập khẩu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores, Bộ Tài chính đã có công văn số 5905/BTC-TCHQ ngày 10/5/2013 gửi Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, tại công văn có nội dung:

"… Vì vậy, để giải quyết trường hợp của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores đề nghị Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng có ý kiến trực tiếp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét xử lý.

Trong thời gian chờ UBND TP. Đà Nẵng có văn bản trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores nếu Công ty đáp ứng đầy đủ điều kiện sau:

+ Công ty không có khoản nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác ngoài số thuế ấn định 28,9 tỷ đồng của hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án nêu trên.

+ Công ty phải nộp thuế ngay cho các lô hàng mới phát sinh.

+ Cam kết thực hiện theo kết luận cuối cùng của Bộ Tài chính về việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án của Công ty."

(Bản photocopy công văn số 5905/BTC-TCHQ gửi kèm).

Như vậy, trong thời gian Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chưa thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores thì cũng chưa có cơ sở xem xét giải quyết việc kê khai khấu trừ thuế GTGT và hạch toán các khoản thuế truy thu của Công ty.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, TCHQ - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn