Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Văn bản Chính sách » Công văn » Thuế GTGT

Thuế GTGT

Source:Thương Mại Điện Tử Time:(2013-08-21)Nhóm sản phẩm:[Công văn]

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2319/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

Kính gửi: Cổng thông tin điện tủ Bộ Tài chính.

Trả lời vướng mắc của bạn đọc do Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính tiếp nhận, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bạn đọc Phạm Thu Hương (huongpt_69@yahoo.com)

Bạn đọc hỏi trường hợp đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở TNMT, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chính được giao đã được cấp ngân sách thì đơn vị vẫn thường xuyên phải tham gia thực hiện các nhiệm vụ đột xuất về việc thanh tra trong lĩnh vực môi trường cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trên địa ban tỉnh. Đơn vị thục hiện lấy mẫu, phân tích, xét nghiệm mẫu và sản phẩm hoàn thành là các kết quả thử nghiệm giao lại cho Sở TNMT khai thác và sử dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở. Vậy sản phẩm của đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ này có thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT hay không, khi xuất hoá đơn tài chính để Sở TNMT trả tiên với thuế suất 0% có đúng không?

Trả lời.

- Tại Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT- BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính và Điểm 1, Mục I, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này.

- Tại Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT- BTC và Điểm 3, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 10%.

- Tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính; điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

"Điều 5 . Nguyên tắc tạo hoá đơn

e) Các đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy đỉnh của pháp luật đáp ứng đủ điêu kiện tự in hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 nhưng không tự in hoá đơn thì được tạo hoá đơn đặt in hoặc mua hoá đơn đặt in của cơ quan thuế;

g) Tổ chức không phải là doanh nghiệp; hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cần có hoá đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hoá đơn lẻ".

Căn cứ hướng dẫn trên, dịch vụ lấy mẫu, phân tích, xét nghiệm mẫu của bạn đọc nêu không thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Đề nghị người nộp thuế nơi bạn đọc liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực thiện đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Tân