Công ty cổ phần DTTP(DTTP – Down To The Perfection)

Thành viên doanh nghiệp

Product Category

Links

Contact

  • Contact:Nguyễn Thị Độ
  • Phone:(084)511-2246404; 2246405
  • Fax:(084)511-3631831
  • Address:31 Nguyen Xuan Nhi
  • Zip Code:100010

Xin chào Công ty cổ phần DTTP

Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần DTTP. Công ty Cổ phần DTTP thành lập ngày 26 tháng 9 năm 2005 với số GPĐKKD: 04 00 511 898. Do phòng đăng ký kinh doanh sở KH&ĐT thành phố Đ&agra...

More companies are>>


Luu y: Cac thong tin ve cong ty san pham do doanh nghiep chiu trach nghiem
Dac biet luu y: De bao dam an ninh giao dich, khuyen ban nen uu tien xac dinh doi tac thuong mai

Copyright (c) Thuong mai dien tu kinh tế tri thức All rights reserved.

Help | Back to top