Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Industry News » Công nghiệp

Truy vấn kết quả:

Thời gian phát hành:Trong thángTrong tuần24 giờ qua
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước - “Tái mà chưa chín”

Chiếm 79% vốn đầu tư toàn xã hội, 50% vốn đầu tư nhà nước, 70% nguồn vốn ODA, n

Update:(2013-03-13)Nhóm sản phẩm:[Công nghiệp]
s...722 people here Source:Thương Mại Điện Tử