Vị trí hiện tại của bạn:Thương Mại Điện Tử » Bản Tin » Danh sách » Thành viên tại web thương mại DTTP

Thành viên tại web thương mại DTTP


Thành viên vàng, bạn có thể không chỉ là của riêng bạn, mà còn kinh doanh sản phẩm của họ và các thông tin thương mại khác công bố trên Internet, ngoài ra bạn cũng có thể chủ động thiết lập liên lạc với nhiều công ty và người mua.